Gubin ma pierwszego inwestora, b?dzie atrakcyjna praca


wpisany przez redaktor | wtorek, 26 marca 2013 12:57 |


Tekra podpisa??a akt notarialny nabycia nieruchomo??ci i uzyska??a zezwolenie na prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej w strefie ekonomicznej

W tej wa??nej dla miasta i powiecie chwili uczestniczyli wczoraj: burmistrz Bart??omiej Bartczak, starosta powiatu kro??nie??skiego - Jacek Hoffmann, prezes zarz?du Kostrzy??sko-S??ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Krzysztof Do??ganow, wiceprezes zarz?du K-SSSE Roman Dziduch, prokurent TEKRA sp. z o.o. Agnieszka Matysiak, prezesi zarz?du TEKRA sp. z o.o. Juergen Demmer oraz Volker Paffrath.

Firma ju?? w przysz??ym roku chce postawi? w Gubinie fabryk? na terenie podstrefy, przy ul. Cmentarnej, a w po??owie roku ruszy? z produkcj?. Plany s? takie: w styczniu miasto i strefa og??osz? przetarg na uzbrojenie terenu. W marcu i kwietniu rusz? prace budowlane, a w czerwcu rozpocznie si? produkcja. Ju?? przysz??ym miesi?cu odb?dzie si? nabór pracowników. Tekra na pocz?tek zatrudni ok. 30 osób, pó??niej nawet kilkaset. Pojad? na szkolenie do firmy-matki GEPY w Niemczech. Prac? w gubi??skim zak??adzie znajd? przede wszystkim spawacze, ??lusarze itp.


Tekra b?dzie produkowa? komponenty do produkcji d??wigów. Z punktu widzenia Euro 2012 równie?? i Polska mo??e by? dla nich interesuj?cym rynkiem. Firma kuzynka istnieje ju?? w Kostrzynie i dzi?? zatrudnia blisko 600 osób - s??ynie przede wszystkim z bardzo wysokich p??ac i dbania o swoich pracowników. Jak si? nieoficjalnie dowiedzieli??my zarabiaj? tam od 4 do 10 tys. z??.

Burmistrz Bart??omiej Bartczak nie kry?? wczoraj zadowolenia, ??e uda??o si? osi?gn?? sukces. Dlaczego przedstawiciele firmy rozpatrywali kilka lokalizacji i dlaczego wybrali Gubin? Przede wszystkim dlatego, ??e spotkali si? tu z bardzo dobrym przyj?ciem przez w??adze miasta. Z burmistrzem zawsze rozmawiali bez konieczno??ci korzystania z us??ug t??umacza. Nie szcz?dzili te?? ciep??ych s??ów pod adresem Arkadiusza Kowalewskiego ze strefy, który odpowiedzialny jest za Gubin. Obaj panowie okazali si? skuteczni w staraniach. Nie bez znaczenia przy wyborze by??y te?? warunki, jakie zaproponowa??a strefa oraz przygraniczne po??o??enie Gubina.

Czy kryzys finansowy nie zagrozi gubi??skiej inwestycji? Firma ma tyle zlece??, ??e nie obawia si? braku zainteresowania ze strony kontrahentów. Poza tym chce si? rozwija?. Bo kto stoi w miejscu, ten przegrywa.

To jeszcze nie koniec dobrych wie??ci. Cho? burmistrz nie chce nic mówi?, my dowiadujemy si?, ??e prowadzone s? rozmowy z kolejnym inwestorem. Tym razem prac? b?dzie mie? wiele kobiet.

??ród??o: http://www.gazetalubuska.pl/