Pierwszy Europejski Tydzie?? Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw


wpisany przez redaktor | środa, 27 marca 2013 10:17 |


W dniach 6–14 maja 2009 r. Komisja Europejska organizuje Pierwszy Europejski Tydzie?? Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw. Przedsi?wzi?cie to ma na celu promowanie ducha przedsi?biorczo??ci w Europie oraz informowanie przedsi?biorców o wsparciu dost?pnym na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Dzi?ki niemu M?P b?d? mia??y okazj? do uzyskania informacji, porad, pomocy i pomys??ów, które pomog? im w rozwijaniu swojej dzia??alno??ci. Pierwszy Europejski Tydzie?? M?P b?dzie obchodzony tak??e w Polsce.

Ka??de wydarzenie b?dzie bazowa? na obranym temacie, takim jak: duch przedsi?biorczo??ci, innowacja, ??rodowisko naturalne, wzrost gospodarczy, odpowiedzialno??? spo??eczna przedsi?biorstw, pomoc dla przedsi?biorstw, strategia handlowa, itp. Tydzie?? M?P stworzy swoim uczestnikom jedyn? okazj? do odkrycia b?d?? bli??szego poznania realiów ma??ych przedsi?biorstw.

W Tygodniu M?P mog? uczestniczy? wszyscy zainteresowani: do??wiadczeni i potencjalni przedsi?biorcy, m??odzi ludzie, przedsi?biorstwa, organizacje wspieraj?ce, organizacje publiczne, placówki szkolne, itp.

W Polsce, w zwi?zku z obchodami I Europejskiego Tygodnia M?P b?d? organizowane nast?puj?ce wydarzenia:

 


Lp.


 
Termin


 
Temat

 
Miejsce


 
1.


 
17.04.2009- 06.05.2009


 
Regionalni Liderzy Innowacji 2009

 
Toru??


 
2.


 
06.05.2009- 08.05.2009


 
Dni Przedsi?biorczo??ci - O biznesie wieczorow? por?

 
Nysa


 
3.


 
06.05.2009-


14.05.2009


 
"Pomys?? na biznes - Samozatrudnienie"

 
Warszawa


 
4.


 
06.05.2009


 
Zarz?dzanie przedsi?biorstwem w dobie kryzysu

 
Toru??


 
5.


 
 

07.05.2009


 
5 lat Polski w UE – korzy??ci i straty

 
Bia??ystok


 
6.


 
Ma??a firma – Silna gospodarka

 
Warszawa


 
7.


 
„Ró??ne drogi do sukcesu w biznesie” - Spotkanie pomys??odawców, przedsi?biorców z sektora MSP i inwestorów.

 
Kraków


 
8.


 
Konkurs Warmi??sko-Mazurski Lider Innowacji 2008 - Gala wr?czenia nagród w Konkursie Warmi??sko-Mazurski Lider Innowacji 2008.

 
Olsztyn


 
9.


 
Dofinansowanie szkole?? w przedsi?biorstwach

 
Toru??


 
10.


 
08.05.2009


 
Funding opportunities for SMEs – Structural Funds 2007-2013 and the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

 
Warszawa


 
11.


 
"Dzie?? Otwarty - Wsparcie dla biznesu w zasi?gu r?ki" - Indywidualne rozmowy z ekspertami

 
Szczecin


 
12.


 
"Sk?d wzi?? pieni?dze, czyli sposoby finansowania dzia??alno??ci przedsi?biorstw w dobie kryzysu gospodarczego"

 
Lublin


 
13.


 
09.05.2009


 
„Wroc??awianie polecaj?”

 
Wroc??aw


 
14.


 
11.05.2009


 
Fundusze Unijne szans? rozwoju M?P

 
Kraków


 
15.


 
12.05.2009


 
„Szanse i bariery rozwoju firm innowacyjnych w Polsce”

 
Warszawa


 
16.


 
"Dzie?? Promocji Indywidualnej Dzia??alno??ci Gospodarczej (IDG)"

 
Województwo pomorskie


 
17.


 
Mi?dzynarodowa Gie??da Kooperacyjna PLASTECH INNOVATION 2009 - Perspektywy rozwoju bran??y przetwórstwa tworzyw sztucznych

 
Toru??


 
18.


 
Europejskie programy i instrumenty finansowania przeznaczone dla M?P

 
Kielce


 
19.


 
13.05.2009


 
Seminarium nt.”Fundusze strukturalne EU dla rozwoju innowacyjnych M?P”

 
?ód??


 
20.


 
14.05.2009


 
Finansowe narz?dzia wspomagaj?ce rozwój polskich przedsi?biorstw w oparciu o ??rodki unijne

 
Toru??


 
21.


 
19.05.2009


 
Niemcy i Ukraina - bli??ej nam na zachód czy na wschód? - Szanse rozwoju ma??ych i ??rednich polskich przedsi?biorstw

 
Wroc??aw


 
22.


 
05.06.2009 -07.06.2009


 
Targi Rzemios??a

 
Warszawa


 
Osoby zainteresowane wzi?ciem udzia??u w wydarzeniach organizowanych w trakcie Tygodnia M?P powinny najpierw wybra? interesuj?ce ich wydarzenie, a nast?pnie skontaktowa? si? z organizatorem wskazanym w opisie wydarzenia. Lista organizatorów i wydarze?? organizowanych w poszczególnych regionach znajduje si? na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/events/polska/index_pl.htm?Page=1

Wiele interesuj?cych wydarze??, konferencji, warsztatów, happeningów itp. organizuj? tak??e nasi zachodni s?siedzi – Niemcy; szczegó??owy wykaz realizowanych przez nich imprez znajduje si? na stronie internetowej:

http://www.ec.europa.eu/entreprise/policies/entrepreneurship/sme-week/events/deutchland
 
I Europejski Tydzie?? M?P zako??czy zorganizowana w Pradze 14 maja 2009 r. konferencja, w trakcie której wr?czone zostan? tak??e Europejskie Nagrody Przedsi?biorczo??ci.