Dzia??aj Lokalnie i pozyskaj 6000 z??!


wpisany przez redaktor | środa, 27 marca 2013 09:55 |


Fundacja na rzecz Collegium Polonicum og??asza konkurs dla organizacji i instytucji, które chc? pozyska? 6000 z?? na dzia??ania spo??eczne. To ju?? 4 konkurs Fundacji w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Akademii Rozwoju Filantropii pod wspólnym has??em „Nie b?d?? bierny dzia??aj lokalnie”. G??ównym sponsorem programu jest Polsko-Ameryka??ska Fundacja Wolno??ci. Samorz?dy i prywatni sponsorzy mog? powi?kszy? pul? ??rodków przeznaczonych na inicjowanie aktywno??ci obywatelskiej.

 

Kto mo??e pozyska? 6000z???

- Organizacje pozarz?dowe nie nastawione na zysk, maj?ce status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

- Instytucje publiczne posiadaj?ce osobowo??? prawn? (z wy???czeniem samorz?dów)

- Inicjatywy obywatelskie dzia??aj?ce przy organizacjach, szko??ach, domach kultury, bibliotekach, klubach sportowych, etc.

- Organizacje z terenu powiatów: s??ubickiego, gorzowskiego, sul?ci??skiego, kro??nie??skiego i z miejscowo??ci do 20000 mieszka??ców

 

Na co mo??na przeznaczy? 6000z???

- Wspó??dzia??anie mieszka??ców, dzi?ki któremu mo??liwe jest osi?ganie celów o charakterze dobra wspólnego

- Dzia??ania realizowane wspólnymi si??ami mieszka??ców i instytucji ??ycia lokalnego, samorz?dów, przedsi?biorców i organizacji spo??ecznych

- Projekty, które b?d? umiej?tnie i w sposób przemy??lany anga??owa??y zasoby lokalne - naturalne, spo??eczne, ludzkie i finansowe

 

Aby wystartowa? w konkursie o 6000z?? nale??y z??o??y? wype??niony wniosek do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum do dnia 22.05.2009 do godz. 15:00. Decyduje data wp??ywu. Formularz wniosku oraz regulamin konkursu znajduj? si? na stronie internetowej  Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:


www.fundacjacp.org

 

Dzia??aj Lokalnie to ponad 2600 zrealizowanych projektów i ponad 13,5 miliona z??otych przekazanych w postaci grantów. Cz???? z nich to uniwersalne rozwi?zania, które z powodzeniem mog? by? zastosowane w ka??dej polskiej gminie. Program wspiera bardzo ró??norodne projekty a przyznawane granty s??u??? rozwi?zywaniu problemów i pobudzaniu aspiracji osób ??yj?cych w ma??ych miejscowo??ciach.

Program Dzia??aj Lokalnie adresowany jest do organizacji nie nastawionych na zysk, maj?cych status fundacji lub stowarzyszenia, instytucji publicznych posiadaj?cych osobowo??? prawn?, oraz inicjatyw obywatelskich dzia??aj?cych przy organizacjach, szko??ach, domach kultury, bibliotekach.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest cz??onkiem sieci 52 Lokalnych  Organizacji Grantowych z ca??ej Polski. Dotychczas w ramach trzech konkursów przyznali??my 26 dotacji na ???czn? kwot? 108 786,86 z??

Informacji na temat Dzia??aj Lokalnie udzielaj?:

 

Magdalena Tokarska

tel. 095 7595 391


m.tokarska@fundacjacp.org

 

Adam Szulczewski

tel. 095 7592 390


a.szulczewski@fundacjacp.org