Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Regionalną Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla 22 gmin z województwa lubuskiego jest  Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie ZZO Marszów.

 
Adres:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
Marszów 50A
68-200 ŻaryRIPOK jest instalacją:
- do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
- do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;
- do składowania odpadów.

 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gubina jest zobowiązany do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych do RIPOK w Marszowie.

 
STRONA