Zataczające coraz większe kręgi partnerstwo miast Gubin i Guben stało się przyczynkiem powołania do życia przez rady Miejskie obu miast koncepcji „Euromiasta Gubin-Guben”. Jej podstawowym założeniem idea miasta ponad granicami, nawiązującego swoimi rozwiązaniami architektonicznymi do tradycji urbanistycznych sprzed 1939r.

Podjęto próbę opracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania obu miast. Prace nad nią prowadziły dwa biura architektów: polskie i niemieckie. W efekcie w roku 1998 powstał dokument, zaakceptowany przez Rady Miejskie Gubina i Guben. Szczególny nacisk położono na utworzenie gubińsko-gubeńskiego pasaża spacerowo-handlowego oraz na zagospodarowanie Wyspy Teatralnej, której zgodnie z tą koncepcją należy przywrócić dawny charakter centrum rekreacyjno-kulturalnego obu miast. W lutym 2001 roku odbyła się wspólna sesja rad miejskich Gubina i Guben, podczas której podjęto uchwałę intencyjną o realizacji przyjętej koncepcji. 

Uchwały dotyczące Euromiasta Gubin - Guben:

 

               

 

Koncepcja struktury przestrzennej Euromiasta Gubin - Guben:

 

Koncepcja Przestrzenna Euromiasta Gubin - Guben

Ukoronowaniem wszystkich prac w tym zakresie była wspólna prezentacja „Euromista Gubin-Guben” w formie ekspozycji na Światowej Wystawie Expo 2000 w Hanowerze. Udział Gubina i Guben na Wystawie Światowej Expo 2000, jako projektu decentralnego „Euromiasto Gubin-Guben” był wyróżnieniem obu miast za wzorcową na polsko-niemieckim pograniczu współpracę transgraniczną.
Na całość ekspozycji składały się następujące projekty cząstkowe:

1. Zagospodarowanie przestrzenne „ Euromiasta Gubin - Guben”
2. Wspólna Oczyszczalnia Ścieków Gubin - Guben
3. Szkoła Europejska im. Marii i Piotra Curie w Guben
4. Zagospodarowanie Wyspy Teatralnej
5. Niemiecko-Polskie Eurocentrum w Guben
6. Przełamywanie wzajemnych uprzedzeń poprzez akcentowanie:

a/ wspólnego dziedzictwa kultury
b/ dorobku kulturalnego zobrazowanego przedstawieniem historii „Wiosen nad Nysą”
c/ ścieżek rowerowych tworzących warunki do wspólnej polsko-niemieckiej rekreacji.

1. Zagospodarowanie przestrzenne „Euromiasta Gubin-Guben”. Bezpośrednie sąsiedztwo Gubina i Guben sprawiło, iż podjęto próbę opracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania obu miast. Prace nad nią prowadziły dwa biura architektów: polskie i niemieckie. W efekcie w roku 1998 powstał dokument, zaakceptowany przez Rady Miejskie Gubina i Guben. Szczególny nacisk położono na utworzenie gubińsko-gubeńskiego pasaża spacerowo-handlowego oraz na zagospodarowanie Wyspy Teatralnej, której zgodnie z tą koncepcją należy przywrócić dawny charakter centrum rekreacyjno-kulturalnego obu miast. W lutym 2001 roku odbyła się wspólna sesja rad miejskich Gubina i Guben, podczas której podjęto uchwałę intencyjną o realizacji przyjętej koncepcji. Obecnie trwają prace polsko-niemieckich grup roboczych przygotowujących harmonogram prac związaanych z wdrażaniem projektów cząstkowych w życie. 

 

2. Wspólna Oczyszczalnia Ścieków Gubin-Guben. Najcenniejszą inicjatywą gospodarczą obu miast jest oddana do użytku w Gubinie w dniu 2 maja 1998 roku wspólna oczyszczalnia ścieków, która obsługuje oba miasta. Zastosowany tu proces technologiczny sprawił, iż jest ona jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Ta ogromna inwestycja zrealizowana w ramach pilotażowego programu z zakresu ochrony środowiska, obejmującego również budowę kanalizacji miasta Gubina, sfinansowana została w całości ze środków przekazanych przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska Landu Brandenburgii oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – Phare CBC.

3. Szkoła Europejska im. Marii i Piotra Curie w Guben. W dniu 16 czerwca 1992 roku burmistrzowie Gubina i Guben oraz przedstawiciele polskiego i niemieckiego nadzoru merytorycznego nad placówkami oświatowymi podpisali deklarację intencji utworzenia polsko-niemieckiej szkoły na bazie Gesamtschule w Guben. Z czasem została ona przekształcona w Szkołę Europejską, do której od roku 1996 dokonywany jest corocznie nabór 25 polskich uczniów. Wspólnie z niemieckimi rówieśnikami przez trzy lata kontynuują oni tam naukę. Uzyskanie w Szkole Europejskiej egzaminu dojrzałości otwiera polskim abiturientom drogę do wszystkich wyższych uczelni w Europie.

4. Zagospodarowanie Wyspy Teatralnej. Położona na Nysie Łużyckiej Wyspa Teatralna pełniła niegdyś funkcję ośrodka życia kulturalnego w przedwojennym Gubinie. Istniejący na niej teatr ściągał do Gubina najwybitniejszych artystów ówczesnej Europy. Spustoszona podczas II wojny światowej wyspa jeszcze w ubiegłym roku była niedostępną dla mieszkańców Gubina i Guben . Dzięki środkom finansowym z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy wybudowano w roku 1998 most łączący ją z Gubinem. Z kolei dzięki finansowemu wsparciu Związku Komunalnego Zagłębia Ruhry w Essen wykonano na Wyspie oświetlenie. Dzięki tym inwestycjom oraz wykonaniu ścieżek spacerowych, wyspa stała się atrakcyjnym terenem rekreacyjnym, stanowiącym cel rodzinnych wizyt mieszkańców Gubina i Guben. W roku 2000 opracowana została przez polsko-niemiecki zespół architektów koncepcja zagospodarowania wyspy. Koncepcja tą do realizacji przyjął Zarząd Miasta. W chwili obecnej przygotowywane są wnioski o dofinansowanie w ramach Phare CBC oraz Intereg III.

5. Niemiecko-Polskie Eurocentrum w Guben. W dniu 20 listopada 1998 roku powstała w Guben niemiecko-polska instytucja, której celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, zlokalizowanych po obu stronach granicy, w podejmowaniu transgranicznych kooperacji. Eurocentrum oferuje zainteresowanym kooperacją podmiotom gospodarczym szeroki wachlarz usług, m.in.:

- doradztwo gospodarcze (prawo handlowe, gospodarcze); 
- organizację giełd kooperacyjnych; 
- moderowanie seminariów i warsztatów o tematyce gospodarczej; 
- dostęp do bogatej bazy danych podmiotów gospodarczych.

Adres: 03-172 Guben, Cottbuser Strasse 1
Tel. (0049) 3561 62043, Fax. (0049) 3561 620447

6. Przełamywanie wzajemnych uprzedzeń poprzez akcentowanie:

a/ wspólnego dziedzictwa kultury
Gubin i Guben mają wspólną ponad 700 letnią historię. Przez lata stanowiły jeden miejski organizm. W dobie jednoczącej się Europy ogromne znaczenie ma fakt nawiązywania do tych faktów z przeszłości, które zbliżają Polaków i Niemców, które mogą stanowić dobry punkt wyjścia do wspólnego myślenia o przyszłości.

b/ dorobku kulturalnego zobrazowanego przedstawieniem historii „Wiosen nad Nysą”
Od 40-stu lat Gubin i Guben są gospodarzami wspólnego festynu miejskiego „Wiosna nad Nysą”, który jest połączeniem różnorodnych imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych. Stanowi doskonałą okazję do bezpośrednich spotkań Polaków i Niemców. W 1997 roku po raz pierwszy w ramach jej obchodów zorganizowano na Wyspie Teatralnej Dzień Europejski, który przebiegał pod hasłami integracji polsko-niemieckiej.

c/ ścieżek rowerowych tworzących warunki do wspólnej polsko-niemieckiej rekreacji
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr jest autorem projektu ścieżek rowerowych przebiegających przez najatrakcyjniejsze turystycznie miejsca jego gmin członkowskich, a ich łączna długość wynosi ok. 300 km. Projekt przewiduje budowę dwóch tras - południowej i północnej, których realizacja nastąpi etapowo. W Gubinie realizowany jest fragment trasy południowej . 
Inwestycja finansowana jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej Phare CBC.

 

Broszura Euromiasto Gubin - Guben, Expo 2000

 

Jednym z wymiernych efektów współpracy gospodarczej jest oddana do użytku w Gubinie w dniu 2 maja 1998 roku Wspólna Oczyszczalnia Ścieków Gubin-Guben obsługująca oba miasta. Zastosowany w niej proces technologiczny sprawił, iż jest ona jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. 

                           

                              Strona internetowa oczyszczalni:     www.pos.zgora.pl

O jakości i znaczeniu współpracy miast świadczą przyznane przez Radę Europy w Strasburgu wyróżnienia w postaci: Medalu Europejskiego w roku 1996 , Dyplomu Europejskiego w rok później oraz Honorowej Flagi Rady Europy w 1998 roku.

 

 Podstawowe zwroty polsko-niemieckie