Gubin jest siedzibą polskiego biura Euroregionu „ Sprewa – Nysa – Bóbr”, zrzeszającego 65 gmin z województwa lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.

 

Działalność Euroregionu skupia się przede wszystkim na:

wdrażaniu projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (przyjmowanie i ocena wniosków)

- wdrażaniu projektów sieciowych w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 (ocena i zatwierdzanie projektow sieciowych)

- działaniu jako Jednostka Centralna Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa  lubuskiego). 

 

Ponadto Euroregion ma za zadanie udział w tworzeniu i tworzenie ponadgranicznych koncepcji rozwojowych, realizację programu Ekorozwoju na terenie działalności Euroregionu. Za cel Euroregion stawia sobie również kształtowanie wzajemnych stosunków kulturalnych oraz gospodarczych na pograniczu polsko – niemieckim. Jednym z założeń statutowych Euroregionu jest także współpraca z instytucjami rządowymi jak i pozarządowymi, w tym między innymi: z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Wspierania Gospodarki w Gorzowie Wielkopolskim czy Eurorgionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Zielonej Górze. 

Euroregion działa w oparciu o umowę między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską w sprawie rozwoju terenów nadgranicznych. W myśl tej umowy do zadań tej organizacji należą także:

  • harmonizowanie działalności komunalnej w zakresie programowania rozwoju objętych działalnością Euroregionu
  • dążenie do zwiększenia potencjału ekonomicznego Euroregionu przy zachowaniu zasad i rygorów ekologicznych
  • współdziałanie w zakresie zwalczania katastrof i klęsk żywiołowych
  • wspieranie bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami Euroregionu po obu stronach granicy.
  • Działanie na rzecz przyspieszonego rozwoju i wzajemnego dostosowywania systemów infrastruktury technicznej i społeczno – usługowej o zasięgu ponadgranicznym.
  •  

www.euroregion-snb.pl

 

Siedziba polskiego biura Euroregionu w Gubinie przy ul. Piastowskiej 18