ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
 
Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję. W naszej gminnie wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności np.  system SISMS z aplikacją Blisko oraz aplikacja Bezpieczne Lubuskie.
 
ALARMY
Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem modulowanym.
Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.
 

OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane są w środkach masowego przekazu.
 
SYGNAŁY ALARMOWE

Ogłoszenie alarmu:
 • Sygnał akustyczny:
Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
 • W środkach masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............
 • Wizualny sygnał alarmowy:
Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
 

Odwołanie alarmu:
 • Sygnał akustyczny:
Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
 • W środkach masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............
 
 
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:
 • Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie................................. (rodzaj skażenia) w kierunku ......................
 • Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj skażenia) dla ..................
 
Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:
 • Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj zakażenia) dla ..................
 
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:
 • Sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)
 • Sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj klęski) dla ..................
 

 
UWAGA!
Syreny wykorzystywane także są w ćwiczeniach przeprowadzanych przez wojewodów. Informacja o takim ćwiczeniu przekazywana jest przez aplikację Blisko i umieszczana jest na stronie internetowej miasta co najmniej dobę przed przeprowadzeniem ćwiczenia.
 

PAMIETAJ: Jeżeli usłyszałeś lub zobaczyłeś sygnał alarmowy, słuchaj lokalnych stacji radiowych lub telewizyjnych i oczekuj na komunikaty związane z zasadami postępowania.
 

NUMER ALARMOWY 112
 
 
INFORMACJA OGÓLNA:
 
Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.
Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).
 
Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne.

Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.
Docelowo w Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer „112” przyjmowane są przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego.
Należy dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).

 
Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:
 • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
 • jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru „112” powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobę będącą świadkiem danego zdarzenia,
 • po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
 • krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,
 • wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
 • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
 • nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA „112"?

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego CPR.
Co zrobi operator odbierający połączenie na numer alarmowy „112”?

 • zapyta o rodzaj zdarzenia i miejsce zdarzenia,
 • wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
 • poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.
 
Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112", zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.
 
Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

 • pożary,
 • wypadki drogowe,
 • kradzieże,
 • włamania,
 • w przypadku użycia przemocy,
 • nagłe omdlenia i utrata świadomości,
 • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
 • przypadki porażenia prądem,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
 
Nie należy dzwonić na numer „112” kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w innych sytuacjach, takich jak:

 • zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
 • w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,
 • w celu sprawdzenia czy numer „112” naprawdę działa,
 • w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),
 • w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
 • w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
 • w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,
 • w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,
 • w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
 • w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.
 
Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Zastanów się - TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy!
 
 
ICE (In Case of Emergency – w tł. w nagłym wypadku).
 
Ideą ICE  jest zachęcenie wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, do umieszczenia w swoich aparatach telefonicznych, pod hasłem ICE, numeru telefonu osoby bliskiej, do której chcielibyśmy, aby służby ratownicze zadzwoniły w przypadku powstania nagłego wypadku z naszym udziałem. Bardzo często zdarza się, iż w związku z zaistniałem wypadkiem lub innym niebezpiecznym zdarzeniem osoby poszkodowane nie są w stanie same skontaktować się z najbliższą rodziną np. są nieprzytomne. Nie są również w stanie same udzielić jakichkolwiek informacji. Bardzo często zdarza się również, iż właśnie podczas tego typu zdarzeń niezbędny jest szybki i niezwłoczny kontakt z kimś bliskim osoby poszkodowanej. W takich sytuacjach mogliby to wykonać ratownicy będący na miejscu zdarzenia, gdyby tylko wiedzieli, z kim mają się skontaktować. Wprowadzenie pod hasłem ICE numeru telefonu do bliskiej nam osoby, wskazywałoby bardzo precyzyjnie w obszernej liście kontaktów naszych aparatów telefonicznych na osobę, z którą (zgodnie z naszą wolą) mogą skontaktować się służby ratownicze. Sytuacje i zdarzenia niebezpieczne z naszym udziałem mogą wydarzyć się każdemu bez względu na wiek i płeć, bez względu na miejsce, w którym się znajdujemy i bez względu na porę (w domu, podczas jazdy samochodem, w sklepie, na dyskotece). Jako zwykli ludzie nie jesteśmy w stanie ich w żaden sposób przewidzieć ani w żaden sposób ich uniknąć. Możemy jednak w znaczny sposób ułatwić pracom przybyłym na miejsce zdarzenia ratownikom. Ideą ICE jest ułatwienie służbom ratowniczym dotarcie do rodziny (znajomych, bliskich) poszkodowanej osoby. Sytuacje konieczności i potrzeby skorzystania przez ratowników z szybkiego kontaktu z kimś bliskim osoby poszkodowanej mogą być bardzo różne. Może to być potrzeba uzyskania informacji na temat jej stanu zdrowia, w przypadku, gdy zaistnieje konieczność udzielenia tej osobie szybkiej pomocy medycznej. Może to być również sytuacja, gdy zaistniała potrzeba zabezpieczenia i tymczasowego zaopiekowania naszym domem lub mieszkaniem, w którym miał miejsce pożar, w wyniku, którego zostaliśmy poszkodowani i przewiezieni do szpitala. Może to być również np. potrzeba zaopiekowania się naszym małym dzieckiem, w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło w czasie, kiedy byliśmy np. w sklepie na zakupach i zostaliśmy w jakimś zdarzeniu poszkodowani (jesteśmy nieprzytomni) a naszemu dziecku nic się nie stało i potrzebuje szybkiej opieki osoby bliskiej. Takie sytuacje mogą być bardzo różne. Światowe statystyki wykazują, iż niejednokrotnie pozyskane przez służby ratownicze, w ten właśnie sposób informacje od najbliższej rodziny, znajomych, bliskich osoby poszkodowanej miały bardzo istotne znaczenie. Również z psychologicznego punktu widzenia, wskazując w ten właśnie sposób numer telefonu, świadomie i jednoznacznie wskazujemy osobę, którą chcemy, aby jako pierwszą poinformowały służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu – może nie zawsze chcielibyśmy z różnych względów, aby byli to nasi najbliżsi np. żona czy córka (nie chcemy np. skazywać ich na nagły stres). Może wolelibyśmy, aby był to ktoś inny np. brat lub siostra – ktoś, kogo dobrze znamy, mamy pełne zaufanie i wiemy, że pomimo otrzymania informacji o tym, iż zostaliśmy poszkodowani, zachowa zimną krew, nie ulegnie panice i będzie mógł udzielić niezbędnych informacji i powziąć wynikające obowiązki i zadania. Ponadto wskazując w ten właśnie sposób osobę, dajemy jak gdyby świadome przyzwolenie służbom ratowniczym na kontakt z tą właśnie osobą (a nie inną z szeregu kontaktów w naszym aparacie telefonicznym) i poinformowanie jej o niejednokrotnie bardzo tragicznych wydarzeniach z naszym udziałem.
            Cała akcja ICE zrodziła się w strukturach służb ratowniczych we Włoszech.
W krótkim okresie czasu została bardzo pozytywnie przyjęta i szybko rozpowszechniła się nie tylko w krajach Europejskich.
Mam nadzieję, że w naszym mieście ta idea będzie pozytywnie przyjęta przez mieszkańców.
 
JAK TO ZROBIĆ:

W funkcji „Kontakty” naszego telefonu, w polu „Nazwa” lub „Opis” wpisujemy skrót ICE i osobę, którą chcemy, aby jako pierwszą poinformowały służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu. Potem wpisujemy numer telefonu kontaktowego do tej osoby np.
ICE siostra
599348713
Jeśli osób takich jest kilka można wpisać w sposób uporządkowany (ICE1, ICE2 ...) kilka takich kontaktów np:
ICE1 siostra
599348713
ICE2 marek
599348714
Skrót ICE jest znany przez ratowników prawie na całym świecie. Warto pamiętać, że jedyne, co trzeba zrobić, to zapisać w swojej liście kontaktów skrót ICE, przy numerze osoby, która może udzielić służbom ratowniczym informacji na nasz temat.
 
APELUJEMY DO PAŃSTWA
O WPROWADZENIE POD HASŁEM „ICE” NUMERU TELEFONU WASZYCH BLISKICH.
 

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY
O POPULARYZACJĘ TEJ IDEI WŚRÓD WASZYCH RODZIN, ZNAJOMYCH I BLISKICH