INFORMACJE OGÓLNE

Obrona cywilna jest elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo- technicznym i zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez organa administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne.
 
Odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie obrony cywilnej (OC), zarządzania kryzysowego (ZK), spraw obronnych (SO) i powszechnej samoobrony ludności jest Burmistrz – Szef Obrony Cywilnej Gminy.
 
W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, Burmistrz gminy posiłkuje się opracowanymi na szczeblu gminy planami:

  1. Plan Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gubin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  2. Plan zarządzania kryzysowego Gminy Gubin.
  3. Plan obrony cywilnej Gminy Gubin.
  4. Gminny Plan Operacyjny ochrony przed powodzią.
  5. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Gubin.
  6. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy Gubin.
  7. Plan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Gubin na potrzeby obronne państwa.  
Plany ujęte w poz. 2 do 7 są planami jawnymi i za zgodą Burmistrza są do wglądu dla zainteresowanych na stanowisku ds. obrony cywilnej.
Plan ujęty w poz. 1 jest planem niejawnym, a dostęp do niego posiadają tylko osoby posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016 r. poz.1167 z późn. zm.).
 
Osobą odpowiedzialną za merytoryczne opracowanie dokumentacji, realizacji zadań nałożonych na Burmistrza gminy w zakresie obrony cywilnej jest inspektor ds. obrony cywilnej (nr telefonu 68 45548105).